Utbytesambassadör/ Exchange Ambassador

Lund University - Lund
Deltid +2

In English below

Utbytesambassadör Marknadsföring av internationella möjligheter via Instagram

Lunds universitet samverkar och samarbetar med toppuniversitet världen över genom internationella nätverk, samarbetsprogram och plattformar både när det gäller forskning och utbildning. Varje år åker lundastudenter utomlands för att studera vid något av våra partneruniversitet, praktisera eller samla data till examensarbeten.

Lunds universitet har som mål att 25% av alla studenter som tar examen 2025 ska ha tillbringat minst 3 månader utomlands. För att nå detta mål behöver vi öka medvetenheten hos våra studenter om vilka möjligheter som finns för att skaffa sig utlandserfarenhet under studietiden vid Lunds universitet genom informationsinsatser.

Vi vill dessutom sprida kunskap om internationella möjligheter i Lund och på så sätt bidra till att göra Lunds universitet till ett internationellt universitet.

Inför vårterminen 2023 söker vi en ny utbytesambassadör, för att komplettera nuvarande team.

Arbetsuppgifter

Du kommer att vara ansvarig för att driva Lunds universitets Instagramkonto @lund_university_abroad. Kanalen vänder sig till samtliga studenter vid Lunds universitet och syftar till att på olika sätt inspirera och sprida kunskap om internationella möjligheter. Du kommer att planera relevant och intressant innehåll, administrera och inspirera studenter som kan ta över flödet s.k. ”gästgrammare” samt anordna interaktionsfrämjande aktiviteter t.ex. tävlingar.

Arbetet utförs i samarbete med ytterligare en utbytesambassadör samt med handledning från Sektionen Externa relationer.

Du förväntas arbeta ca 2–3 timmar/vecka. En del av tiden kan du styra över själv men du måste även ha möjlighet att delta i möten under kontorstid.

Kvalifikationer

Vi söker dig som har erfarenhet av sociala medier, samordning av aktiviteter, är van vid att ta eget ansvar och hitta lösningar, har gott om nya idéer och god samarbetsförmåga. Du har också goda kunskaper i engelska. Du ska ha för avsikt att vara registrerad på heltidsstudier vid Lunds universitet under vårterminen 2023 och tom 30 augusti 2023.

Du ska ha inom ramen för dina studier vid Lunds universitet ha erfarenhet från något av följande:

 • Utbytesstudier vid något av universitetets partneruniversitet
 • Erasmuspraktik utomlands
 • Fältarbete utomlands
 • Utlandsförlagt examensarbete
 • Sommarkurs utomlands
 • Verksamhetsförlagd utbildning utomlands
Ansökan ska innehålla
 • Ett personligt brev på max en sida där du berättar om dig själv med hänvisning till de kvalifikationer vi söker. Vi vill även veta varför du vill bli utbytesambassadör och kanske något om vilka idéer du har som kan öka medvetenheten bland universitetets studenter om deras möjligheter till utlandsstudier.
 • En video på ca 30 sekunder där du berättar om vad din egen utlandserfarenhet har gett dig. Spara den i minsta möjliga filstorlek.
 • Ett intyg/betyg som styrker din utlandserfarenhet.
 • CV
Urval

Urvalet baseras på inskickad ansökan.

Lön

Timarvode 135 kr per timme mot antalet faktiskt arbetade timmar.

Kontakt

Ida Thelander, + 46 46 222 31 37, [email protected]

Sista ansökningsdag

15 december 2022

______________________________

Exchange ambassador Marketing international opportunities via Instagram

Lund University collaborates and cooperates with top universities all over the world, through international networks, collaboration programmes and platforms concerning both research and education. Every year many Lund University students study abroad at one of our partner universities or do internships or data collection for their theses.Lund University’s target is for 25% of all students graduating in 2025 to have spent at least three months abroad. To achieve this goal, we need to raise awareness among our students about present opportunities to gain international experience while being a student at Lund University.

In addition, we want to increase knowledge about international opportunities available in Lund and contribute to making Lund University an international university.

For the spring semester of 2023 we are looking one new exchange ambassador, to add to our existing team.

Work duties

You will be responsible for running the official Instagram channel @lund_university_abroad. The channel targets all current students at Lund University with the aim to inspire and spread awareness about international opportunities. You will plan relevant and engaging content, administer and inspire students/”guest grammers” who run the account for a week each. You will also plan and create interactive activities such as competitions.

This work is conducted in collaboration with another exchange ambassador and with a supervisor from the Division of External Relations.

You are expected to work approximately 2–3 hours per week. You can partly manage your own time, but you must also be able to take part in meetings during regular office hours.

Qualifications

We are looking for you who have experience from social media, coordinating activities, are used to taking responsibility, are solution-oriented, have plenty of new ideas and a natural interest in collaboration work and good language skills. You must have the intention of being registered for full-time studies at Lund University during the spring semester of 2023 and until 30 August, 2023.

Within the framework of your studies at Lund University, you must have experience of one of the following:

 • Academic exchange at one of Lund University's partner universities
 • Erasmus internship abroad
 • Fieldwork abroad
 • Degree project completed abroad
 • Summer course abroad
 • Internship course completed abroad
The application must include
 • A personal letter not exceeding one page, in which you present yourself in relation to the qualifications we are seeking. We also want to know why you want to become an exchange ambassador and maybe some of your ideas for raising awareness among Lund University students of their opportunities to study abroad.
 • A video recording of approximately 30 seconds in which you talk about your experiences abroad. Save it as the smallest possible file.
 • A certificate/statement confirming your international experience.
 • CV
Selection

The selection is based on the application.

Wages

Set hourly wage of SEK 135/hour for the actual number of hours worked.

Contact

Ida Thelander, + 46 46 222 31 37, [email protected]

Application deadline

15 December 2022

Apply
Attention - In the recruitment process, legitimate companies never withdraw fees from candidates. If there are companies that attract interview fees, tests, ticket reservations, etc. it is better to avoid it because there are indications of fraud. If you see something suspicious please contact us: [email protected]